پدیدآورندگان : ara(نویسنده)
قیمت : ۸۰۰ تومان
درباره کتاب : درباره من و خودش
خلاصه کتاب : خلاصه من و اون