پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۲ هزار تومان
درباره کتاب : درباره من و خودش
خلاصه کتاب : خلاصه من و اون
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۲ هزار تومان
درباره کتاب : درباره من و خودش
خلاصه کتاب : خلاصه من و اون