پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۷۵۰ تومان
درباره کتاب : این متن درباره کتاب است که توسط کافه کتاب نوشته شده است.
خلاصه کتاب : این خلاصه کتاب نمونه ای است که برای تست ایجاد شده است.
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۹۰۰ تومان
درباره کتاب : این متن درباره کتاب است که توسط کافه کتاب نوشته شده است.
خلاصه کتاب : کتابی روانشناسی درباره رازهای بهترین بودن
پدیدآورندگان : ara(نویسنده)
قیمت : ۸۰۰ تومان
درباره کتاب : درباره من و خودش
خلاصه کتاب : خلاصه من و اون
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۸۰۰ تومان
درباره کتاب : درباره
خلاصه کتاب : این کتاب شامل تاریخچه و توضیحاتی از کاخ عالی قاپو میباشد.
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۶۳۰ تومان
درباره کتاب : درباره کتاب سینوهه
خلاصه کتاب : خلاصه کتاب سینوهه
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۳ هزار تومان
درباره کتاب : این متن درباره کتاب است که توسط کافه کتاب نوشته شده است.
خلاصه کتاب : کتابی با محتوای نامعلوم که به علتی نامعلوم و برای مخاطبی نا معلوم نوشته شده است.
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۱۲۵۰ تومان
درباره کتاب : این متن درباره کتاب است که توسط کافه کتاب نوشته شده است.
خلاصه کتاب : کتابی درباره عملیات نظامی آمریکا در خاور میانه
پدیدآورندگان : تهمینه کریمی(نویسنده)
قیمت : ۱۵۰۰ تومان
درباره کتاب :
خلاصه کتاب : خلاصه کتاب جایی که قلب آنجاست
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۱۳۰۰ تومان
درباره کتاب : این متن درباره کتاب است که توسط کافه کتاب نوشته شده است.
خلاصه کتاب : کتابی درباره آیین باستانی نوروز
پدیدآورندگان : سجاد رخشی(نویسنده)
قیمت : ۲ هزار تومان
درباره کتاب : درباره من و خودش
خلاصه کتاب : خلاصه من و اون